provozovatel: Sára Prokešová
se sídlem:
Uherčice 356, 691 62 Uherčice, Česká Republika
IČ:
09784969 | DIČ: CZ9458294956

tel: 734 84 66 84
prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.
compraider.cz

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu www.compraider.cz, jehož provozovatelem je fyzická osoba Sára Prokešová se sídlem Uherčice 356, 691 62 Uherčice, identifikační číslo (IČ): 09784969, číslo účtu vedeného u ČSOB: 296982807/0300 (CZK), (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.compraider.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje mimo jiné každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Fakturace probíhá na konkrétní IČ.

  

III. Uživatelský účet

   

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Všechny ceny jsou smluvní.


Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

    
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „
objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „
elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky či zboží (zakázková výroba, množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající potvrdí kupujícímu obratem doručení objednávky, a to formou automaticky generované emailové zprávy, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat telefonicky nebo formou emailové komunikace.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu www.compraider.cz


V. Cena zboží a platební podmínky

Ceny zboží vycházejí z ceníku internetového obchodu www.compraider.cz jsou uvedeny v českých korunách a nezahrnují náklady na poštovné či dopravu.

Ceny zboží před slevou jsou průměrné původní ceny nového zboží, jenž se u daného výrobku pohybovaly.

Případné další slevy (zákaznická sleva) mohou být poskytnuty individuálně na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

Doporučujeme registraci. Registrací zákazníka v systému e-shopu může prodávající poskytnout zákaznickou slevu - další slevu na vybrané zboží a to na základě individuální dohody mezi prodávajícím a zákazníkem. Tuto slevu je možno poskytnout pro účely opakovaného nákupu.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli rozhodovat o výši poskytovaných slev, případně o jejich zrušení. Upravit informace zákaznického účtu (osobní, kontaktní, dodací nebo fakturační údaje, změna adresy, hesla, zasílání obchodního sdělení) může registrovaný zákazník ve své administraci vždy po jeho přihlášení.

   

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.
   

Úhradu kupní ceny lze provést některým z následujících způsobů:

   

V hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

Bezhotovostně přes online platební bránu na účet prodávajícího.

   

Způsoby platby mohou být upraveny v objednávkovém formuláři "Nákupního košíku".

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Vyjímkou může být individuální dohoda mezi kupujícím a prodávajícím.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - faktura je součástí dodávky zboží, anebo po uhrazení ceny zboží je zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 VI. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@compraider.cz

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Pokud již bylo zboží dodáno a převzato, lze jej předat osobně na provozovně prodávajícího, anebo musí být zasláno zpět na adresu společnosti, a to za následujících podmínek a doporučení:

• zboží nejlépe zasílejte v původním nepoškozeném obalu
• zboží musí být čisté
• zboží nesmí být používané
• zboží musí být nepoškozené
• zboží musí být kompletní
• zboží doporučujeme zasílat vhodným a bezpečným způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (dopravce, obal, označení atd.).

Pokud zašlete zboží v jiném než výrobním obalu, vystavujete se riziku znehodnocení obsahu. V případě vzniku jakékoli škody v této souvislosti vlivem nedodržení daného doporučení, nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

Zboží zasílejte pečlivě zabalené a pojištěné, neboť prodávající neručí za jeho případnou ztrátu, nebo poškození během přepravy.

Po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis a zaslán na adresu kupujícího nebo elektronickou formou pomocí emailu.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě smluv:

• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba, odstíny v nabídce s uvedením čísla vzorkovníků apod.)
• na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze
• na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
• na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit


Právo na odstoupení kupujícího od smlouvy se týká pouze spotřebitele, pokud je kupujícím podnikatel nakupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti (faktura je vystavena na IČ) nevzniká mu tento nárok. Zákon takovou možnost neuvádí.


VII. Dodací podmínky

Zboží je dodáváno v rámci České a Slovenské, po domluvě po celé Evropě.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a také případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


Pro doručování zásilek je využíván systém expedice s ohledem na velikost nebo váhu zásilky a charakter zboží. Způsob dopravy určí kupující na základě vlastní žádosti a to volbou v objednávkovém formuláři "Nákupního košíku". Na požadavek kupujícího prodávající vhodného dopravce doporučí, případně bude nabídnuta osobního odběru zboží. V závislosti na charakteru objednaného zboží nebo jeho balení si prodávající vyhrazuje možnost změny již kupujícím zvoleného způsobu doručení, v tomto případě bude kupující s návrhem seznámen před expedicí zásilky. Jakákoli změna způsobu doručení je vždy řešena formou vzájemné dohody.


Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VIII. Práva z vadného plnění

    

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Má-li věc vadu anebo nemá vlastnosti výše uvedené, má kupující spotřebitel právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo dodání nové součásti. Pokud to není možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Výše uvedená ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Vyskytne-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Vlastnosti a popis zboží s ohledem na jeho povahu jsou uvedeny na stránkách produktového detailu zboží webového rozhraní internetového obchodu www.compraider.cz.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád.
  

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

  

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
info@compraider.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení sporu prostřednictvím on-line formuláře lze také využít ODR platformu.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se konkrétního zboží mohou upravit zvláštní podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím doporučeny a to například v detailu zboží, kategorii zboží, reklamě apod.

Veškeré informace o zboží umístěném na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.
  
  

X. Ochrana osobních údajů

   

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Odkaz zde: https://www.compraider.cz/ochrana-osobnich-udaju

  

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Odkaz zde: https://www.compraider.cz/zasilani-obchodnich-sdeleni-a-cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

      

  

XII. Reklamační řád

   

Na případné reklamace se vztahují právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.compraider.cz, které bylo řádně zákazníkem reklamováno.

Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci Všeobecných obchodních podmínek ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího vyjadřuje kupující s tímto Reklamačním řádem souhlas.

Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží, jako dodací list i záruční list. Převzetím zboží kupující souhlasí se záručními podmínkami prodávajícího, a to v případě osobního odběru. Jestliže není zboží odebráno osobně, okamžikem převzetí zboží se rozumí moment, kdy kupující přebírá zboží od dopravce.

Za vady, které se vyskytnou v záruční době podle zákona, odpovídá prodávající. Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního nového zboží 24 měsíců, u zboží použitého 12 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu či obecně známými pravidly a zvláštními předpisy pro užívání dané věci.

Výrobce případně prvotní distributor uvádí, že zboží odpovídá právním předpisům a splňuje deklarované vlastnosti, jakostní i technické parametry. Uváděná kvalita dodávaného zboží je garantována během záruční lhůty, za předpokladu dodržení předepsaných skladovacích, dopravních a aplikačních podmínek uvedených v průvodní technické dokumentaci a na etiketě.

Při převzetí zboží kupující věc podle možnosti co nejdříve prohlédne a přesvědčí se o vlastnostech a množství. V případě jakékoli zjištěné vady provede reklamaci. Množstevní vadu kupující reklamuje pokud možno ihned při převzetí zboží. Vadu v jakosti kupující reklamuje nejlépe ihned po zjištění, případně do 14 dnů u vady zjevné, u vady skryté do 14 dnů od zjištění vady, nejpozději však do uplynutí záruční doby zboží.

V případě zjištěné vady zboží před jeho použitím, lze zboží reklamovat osobně v provozovně prodávajícího, anebo písemným podáním. K reklamaci musí kupující doložit platný doklad o zakoupení zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Průběh řešení reklamace bude doložen písemnou formou mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Především pak v případě, kdy si reklamační postup žádá účast třetí osoby.

Reklamované zboží kupujícím, u kterého se vyskytla vada při jeho aplikaci, nebo následně po ní je nutno podat reklamaci písemným podáním. V případě zjištění vady zboží v průběhu jeho aplikace je kupující povinen o této skutečnosti ihned informovat prodávajícího. V případě, že bude kupujícím zboží aplikováno i přes zjištěnou vadu, reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu. K zahájení řízení reklamace kupující doloží platný doklad o zakoupení zboží a poskytne prodávajícímu informace nezbytné pro řešení reklamace. Ve lhůtě 3 pracovních dnů prodávající sdělí kupujícímu stanovisko ve věci reklamace. Průběh řešení reklamace bude doložen písemnou formou mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Především pak v případě, kdy si reklamační postup žádá účast třetí osoby. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající od kupujícího neobdržel podklady objektivně nutné pro řádné vyřízení reklamace.

V rámci probíhající reklamace je kupující povinen zboží uhradit ve stanovené lhůtě, aniž by reklamace byla vyřízena.

V případě vad, které se vyskytnou v záruční době má kupující právo na výměnu zboží, opravu zboží či slevu z kupní ceny a to v rámci oprávněné reklamace. Přičemž prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění vad zboží. V případě řešení reklamace výměnou či opravou zboží, je kupující povinen převzít toto zboží bez zbytečné prodlevy. V případě oprávněné reklamace množstevní vady má kupující právo na dodání chybějícího zboží.

Oprávněná reklamace může být uznána v případě:

doložení platného dokladu o zakoupeném zboží
• specifikací konkrétní vady reklamovaného zboží s určením přesné identifikace zboží
• použití a aplikace zboží odborným způsobem, s odbornou péčí
• zboží bylo správně použito ke svému účelu, s ohledem na jeho povahu a při dodržení
správných podmínek k jeho užívání

Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem v případě jeho nevhodného použití. Kupující přejímá odpovědnost za škody způsobené obvyklým užíváním zboží a to i ve spojení s jiným zbožím.

Kupující má možnost před vytvořením objednávky seznámit se s povahou a vlastnostmi požadovaného zboží.

Obdržením objednávky od kupujícího s určením dodání zboží prostřednictvím dopravce a to v období mimo rozsah vhodného teplotního režimu přepravy objednaného zboží se kupující vystavuje riziku odpovědnosti za případné vady výrobku způsobené vlivem jiné, než doporučené přepravní teploty. V případě reklamace může být k výše uvedenému přihlíženo. 

   

 
Reklamované zboží se posílá na adresu:

  

Sára Prokešová, Uherčice 356, 691 62, Uherčice, Ćeská Republika a to za následujících podmínek a doporučení:

 

zboží nejlépe zasílejte v původním obale
• zboží musí být kompletní
• zboží doporučujeme zasílat vhodným a bezpečným způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (dopravce, obal, označení atd.).

Pokud zašlete zboží v jiném než výrobním obalu, vystavujete se riziku znehodnocení obsahu. V případě vzniku jakékoli škody v této souvislosti vlivem nedodržení daného doporučení, nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

Zboží zasílejte pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození během přepravy.

Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací, jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího, při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. Povinná strana se zavazuje tyto náklady oprávněné straně uhradit.

  

 

XIII. Slevy

Původní cena v akci u zboží znázorňuje hodnotu nového zboží v čase, kdy přišlo na trh jako novinka. To znamená cenu, za kterou se v obchodech prodávalo jako nové.

   

 

XIV. Závěrečná ustanovení

      

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

      

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Sára Prokešová, Uherčice 356, 691 62 Uherčice, adresa elektronické pošty: info@compraider.cz, telefon: 734 84 66 84