Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, název obchodní firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). V případě registrace evidujeme vaše obchodní transakce.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí
osobních údajů.

Od 25.05.2018 platí:

    

Informace o zpracovávání osobních údajů.

  

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve smyslu čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů, poskytujeme následující informace.

 

Provozovatelem, který určil účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů je Sára Prokešová, sídlem Uherčice 356, 691 62 Uherčice, Česká Republika, IČO: IČ: 09784969, DIČ:CZ9458294956

Můžete nás kontaktovat: telefon: 734 84 66 84, email: info@compraider.cz

  

  
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

  

S ohledem na očekávanou kvalitu služeb zákazníkům, v souladu plnění zákonných povinností a také s ohledem na ochranu našich oprávněných zájmů, zpracováváme osobní údaje s minimálním rozsahem. Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, případně s vlastním souhlasem poskytnuté údaje potenciálních zákazníků.

  

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů zákazníka:

   

• Základní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště)

• Kontaktní údaje (telefonní číslo, email, kontaktní adresa)

• Informace o produktech a službách (o zakoupeném zboží, o zboží zvažovaném k zakoupení, informace o využívání našeho eshopu, informace využívání newsletterů apod., záznamy emailové komunikace a jiné komunikace v elektronické nebo písemné podobě, transakční údaje - údaje o platbách a platebních metodách apod.)

  

Účely zpracování osobních údajů:

  

Osobní údaje zákazníka zpracováváme především pro potřebu uzavření kupní smlouvy, předmětem této smlouvy je dodání námi nabízeného zboží a služeb. Zpracování osobních údajů zahrnuje především činnost jako je příjem a následné zpracování objednávek, vystavení faktur a daňových dokladů, expedice a odesílání zboží na zákazníkem uvedenou adresu apod.

Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, spisové, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

   

Právní základy zpracování osobních údajů:

   

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy:

  

Je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu)

Nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, které sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům

Nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden, nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.

    

Příjemci osobních údajů:

  

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

Kurýrní a přepravní společnosti
Dodavatelé zboží (expedice z výroby nebo centráního skladu)
Marketingové agentury
Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři
Advokátní a právní kanceláře
Znalci a soudní znalci
Inkasní společnosti a exekutoři
Soudy a orgány činné v trestním řízení
Účetní kanceláře, auditoři a daňový poradci

  

Doba uchovávání osobních údajů:

  

- V případě souhlasu dotčené osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 24 měsíců od jeho udělení.
- V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat, po dobu, která je odůvodněná na vzhledem k životnímu cyklu, zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.
- V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek.
- V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH apod. může být lhůta 10 let.

  

Vaše práva jako dotčených osob:

  

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat Vaše práva.

Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Informace o kontaktních údajích".

Máte právo na přístup ke svým osobních údajů, jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.

Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je.

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo ho kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.

Máte právo namítat a automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy.

Máte právo na přenositelnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.

Stejně také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 444, https://www.uoou.cz.

  

Jak a kde můžete uplatnit svá práva:

  

Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo 734 84 66 84, emailem: info@compraider.cz. Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní.

Pokud k tomu dojde, budeme Vás o tom informovat. Pokud bude, ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněni účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.